Dean

Prof. Guanghong Yang

Vice-Dean of Undergraduate Teaching

Prof. Dongyue Chen

Vice-Dean of Postgraduate Teaching

Prof. Dakuo He

Vice-Dean of Academic Research

Prof. Shixin Liu

Vice-Dean of Administration

Mr. Wei Zhang